Certifikace výrobků

Pevná frakce

Jedná se o uhlíkové palivo pro komerční prodej a užití v teplárnách, palivo je certifikováno VVUÚ,a.s. , Ostrava-Radvanice pod obchodním jménem PTR UHLÍK.

Specifikace paliva je následující:

Výhřevnost: 21-25,5 MJ/kg
Obsah popela: 17-20,5 %
Obsah C: 77,5 – 81 %
Obsah S: 2,35-2,60%
Obsah H: 0,65-0,70 %
Obsah N: 0,42-0,45%

Kapalná složka

Jedná se o topný olej určený prodeji a ke spalování v teplárnách v energetice a v kogeneračních jednotkách, který je jako komenční výrobek certifikován jako palivo na VVUÚ,a.s. Ostrava-Radvanice pod názvem PTR OLEJ.

Jeho složení je:

Hustota: 0,91-0,95 g/cm3
Výhřevnost: 40-43 MJ/kg
Kinematická viskozita: 2,1-2,8, mm2/s
Obsah síry: pod 0,85%
Obsah C: 88-90%
Obsah N: 0,6-0,7%
Obsah H: 10-12%
Bod vzplanutí: 57-60 °C