Pomalý Termický Rozklad

Technologie Pomalého Termického Rozkladu (PTR) je patentovaná technologie, která byla vyvinuta experty firmy SIMUL trust a.s. v letech 2007-2012, řádně odzkoušena a uvedena do praxe. Technologie PTR představuje velmi efektivní a ekologicky šetrný způsob zpracování různých druhů materiálů, jako jsou např. odpadky, použité pneumatiky, čistírenské kaly, trus zvířat a mnoho dalších. Ve všech těchto materiálech a odpadech je totiž přítomno velké množství energie. Existují dva způsoby, jak můžeme na nevyužitelný materiál pohlížet- buďto v něm vidíme odpad, anebo v něm můžeme vidět potenciál pro další zpracování. S technologií PTR děláme to druhé.

Zařízení SIMUL PTR, které reprezentuje tuto technologii v praxi, dokáže tyto odpadní a nevyužité materiály nejen přepracovat, ale navíc dokáže z těchto materiálů vyrábět elektrickou energii a teplo, a to bez jakýchkoliv emisí uvolněných do ovzduší, či jakékoliv jiné zátěže pro životní prostředí. U odpadů a materiálů, které by se jinak vrstvily na skládkách, nebo neefektivně likvidovaly ve spalovnách, představuje technologie PTR mnohem zajímavější a k životnímu prostředí přátelštější alternativu pro jejich zpracování. Odpady a materiály totiž dokáže technologie pomalým procesem přepracovat (rozložit) na tři organické složky, které jsou pak samostatně využitelné pro výrobu elektrické energie a tepla. Tyto tři složky díky technologickému přepracování nepředstavují žádnou ekologickou zátěž, protože jsou samy dále používány a certifikovány jako paliva nebo jako chemické suroviny. Nezůstávají tedy v místě přepracování, nýbrž se všechny využijí. Technologie PTR tedy umožňuje využít energii, která by jinak ležela ladem v odpadech či jiných materiálech, anebo by musela být draze a neefektivně likvidována (např. spalována) a byla by tedy jen zdrojem kontaminace nebo emisí do prostředí, s naprosto negativním vlivem na lidské zdraví. Tato energie však může být naprosto efektivně zpracována pomocí PTR, sloužit prospěchu nás všech.

Technologie SIMUL PTR dokáže hodnotně energeticky i materiálově zužitkovat obtížně zpracovatelné anebo nevyužitelné vstupy a přispět k ochraně životního prostředí a energetickému využití odpadů.

Princip technologie PTR

Principem technologie je pomalý ohřev organických látek za nepřístupu vzduchu v tzv. palivových článcích v rozmezích teplot 480-600 °C. V těchto podmínkách dochází v uzavřeném a zabezpečeném technologickém celku jednotky SIMUL PTR k rozkladu organických složek na tři frakce- plynnou, kapalnou a pevnou. Technologie je podobná pyrolyzní technologii, ale na rozdíl od ní lépe využívá tepla a v energetické bilanci dosahuje výborného kladného energetického výstupu ve srovnání se spontánní suchou destilací pyrolýzy. Pomalost procesu umožňuje maximální rozklad a využití organické složky. Technologie SIMUL PTR umožňuje také následně využít vzniklé plynné a kapalné frakce pro výrobu elektrické energie a dále využít vzniklé pevné frakce jako paliva a aktivního uhlí.

Zařízení SIMUL PTR

Zařízení SIMUL PTR, které realizuje technologii PTR v praxi, se skládá ze čtyř základních částí:

  1. elektrické pece pro ohřev vstupního materiálu v palivových článcích bez plynového hořáku a komína
  2. chladící jednotky kondenzující vzniklé kapalné a plynné frakce
  3. zásobníků na plynná, kapalná a tuhá paliva
  4. kogenerační jednotky, která dokáže z těchto paliv vytvářet elektrickou energii a teplo

Zařízení SIMUL PTR je relativně malé, založené na principu mobilního stavebnicového systému, a proto je možné jej postavit blízko k místu, kde vznikají odpady a biologické suroviny.

Zařízení SIMUL PTR je navrženo a konstruováno tak, aby vykazovalo kladnou energetickou bilanci (tedy vyrobilo více energie, nežli spotřebuje pro svůj provoz). Tímto se má zařízení stát samostatným zdrojem energie, nezávislým na přísunu z veřejné sítě.

Technologie nevytváří žádné emise při svém provozu. Technologie je použitelná v kombinaci s kogeneračními jednotkami všech známých výrobců kogenerací.

Palivové články

První částí procesu Pomalé Termické reakce je ohřev zpracovávaných vstupních materiálů.palivove-clanky-hoverDo pece zařízení SIMUL PTR se vkládají tzv. palivové články, což jsou uzavřené nádoby válcovitého či kvádrovitého tvaru, vyrobené z nejkvalitnější nerezové oceli. Palivové články  mohou mít různou velikost. Nejpoužívanější typ palivového článku má objem do 350 litrů a je určen pro zpracování cca 250 kg vstupní suroviny.

Článek je vybaven otvorem pro plnění vstupní suroviny a opatřen hermetickým uzavíráním. Články jsou vysoce odolné vůči působení tepla a tlaku a dále jsou opatřeny izolační vrstvou.

Palivové články jsou naplněny vstupním materiálem, vloženy do pece a uzavřeny. Posléze může být zahájen samotný proces PTR. Palivový článek je v peci zahříván pomocí elektrické energie. V zařízení SIMUL PTR se nevyskytuje žádný plynový hořák, který by produkoval emise.

V průběhu procesu PTR trvajícím asi 120 minut dochází k sofistikovanému prostupu tepla celým článkem, který vede k vysoké efektivitě celého procesu.
Z palivového článku jsou průběžně odváděny páry plynu vznikající při procesu Pomalého Termického rozkladu. Tyto páry jsou řízeným způsobem v technologicky uzavřeném celku odvedeny a posléze zchlazeny. Nedochází tedy k žádnému úniku emisí do ovzduší.  Po ukončení procesu PTR je článek vytažen z pece a po ochlazení je otevřen. Proces PTR se po snížení teploty samovolně zastaví.

Více informací o technologii PTR najdete na www.hedviga.cz