Aktuální stav projektu

Začátkem roku 2011 jsme se začali zajímat o projekt ekologické výroby elektrické energie z odpadních materiálů jako jsou odpadní plasty, pneumatiky a další organické materiály, které jsou obtížně využitelné k dalšímu ekologickému zpracování. Začali jsme spolupracovat s českou společností SIMUL trust a.s., která se zabývala vývojem nové technologie PTR (pomalý termický rozklad) za použití nízkých teplot zpracování vstupů. Technologii Simul PTR obchodně zastřešuje společnost HEDVIGA GROUP, a.s., která odkoupila práva na výrobu a prodej nově vyvinuté technologie PTR. Se společností HEDVIGA GROUP, a.s. jsme následně uzavřeli smlouvu o dodání technologie.

Po seznámení s technologií jsme začali vyhledávat vhodné místo pro realizaci celého projektu. Na základě prostudování všech katastrů v okrese Ústí nad Labem bylo jako nejvhodnější místo určeno k. ú. Hrbovice, parcela č. 314/63 a 314/1, která je vhodná pro umístění tohoto typu projektu, protože územní plán obce je zde stanoven jako produkční území. Umístění lokality bylo vybráno také kvůli výhodné poloze u dálnice D8, a to z důvodu snadné dopravní dostupnosti.

Po prostudování území a ujištění, že je toto území nejlépe vhodné, jsme zadali provedení potřebného přírodovědeckého průzkumu. Cílem bylo ujistit se, že chystaná výstavba a instalace technologie PTR neovlivní životní podmínky druhů živočichů, které se v uvedené lokalitě vyskytují. Přírodovědecký průzkum začal jarním aspektem v roce 2011 a pokračoval letním a podzimním zkoumáním. Na závěr roku jsme dostali zprávu, že v lokalitě se nevyskytují žádné druhy živočichů, které by zkomplikovaly pokračování našeho projektu.

Na základě těchto informací jsme dne 19.12.2011 požádali o územně plánovací informaci na stavebním úřadu obce Chlumec. Dne 2.1.2012 jsme dostali zpět územně plánovací informaci o vydání územního souhlasu. Dále se pokračovalo s vyjmutím dotčených parcel ze zemědělského půdního fondu, kdy tyto byly dne 9.5.2012 dočasně vyjmuty.

Další podmínkou pro pokračování v tomto projektu, bylo zajistit dostatečný příkon elektrické energie k připojení zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22kV (VN). Tomuto předcházel souhlas obce Chlumec, o který jsme dne 9.8.2012 požádali a dne 29.8.2012 Rada města Chlumec po projednání na své 51. schůzi vyslovila souhlas s připojením malé výrobny elektrické energie (kogenerační jednotky) do distribuční soustavy na parcelách p.p.č 314/63 a 314/1 v k.u. Hrbovice.

Současně s přírodovědným průzkumem probíhaly tyto studie:

  • Biologické hodnocení vlivů podle zákona č. 114/1992 Sb., které zpracovával Ing. et Ing. Pavel Jaroš
  • Posouzení mocnosti půdního horizontu (ornice) na parcele 314/63 k.ú. Hrbovice a následná geologická studie, kterou zpracoval Vladimír Bělohradský.

Dále naše společnost připravovala podklady pro velkou EIU, pro kterou bylo nutno získat Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Zpracování materiálu z pryže, plastů a textilu metodou termolytického rozkladu v uzavřeném zařízení“ z hlediska možného ovlivnění evropských významných lokalit a ptačích oblastí dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kde bylo zjištěno, že je lze vyloučit, a že záměr „Zpracování materiálu z pryže, plastů a textilu metodou termolytického rozkladu v uzavřeném zařízení“ nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany přírody nebo celistvost evropských významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Dne 14.3.2013 byla uzavřena SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ VÝROBNY K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DO NAPĚŤOVÉ HLADINY 22kV (VN).

V současné době probíhá velká EIA a i nadále budete touto cestou informováni o rozpracovanosti a o dokončení dalších procesů potřebných k dokončení celého projektu.